Podmínky pro půjčení

Podmínky pronájmu nářadí


Seznámení s podmínkami pronájmu. Níže uvedenou smlouvu Vám předložíme k podpisu při převzetí předmětu nájmu.

SMLOUVA O NÁJMU VĚCI.

Podmínkou k sepsání smlouvy o zápůjčce je potřeba doložit dva doklady totožnosti např. (OP, ŘP, rodný list, cestovní pas).


Účastníci smlouvy


Pronajímatel :

Blažek Michal, IČO : 73531090, DIČ : CZ8103071504, Poděbradská 794, 289 12  Sadská.


a


Nájemce:   

Jméno a příjmení, rodné číslo: , ulice , město a PSČ


uzavřeli tuto smlouvu o nájmu dopravního prostředku:


I.

Předmět nájmu

Pronajímatel je vyhradním vlastníkem zařízení/nářadí, které pronajímá:


Název : ____________________


Typ:  ____________________


Sériové číslo :  ____________________


Ostatní/příslušenství  :  ____________________


Poškození : viz. předávací protokol


II.


1. Pronajímatel pronajímá touto smlouvou nájemci předmět nájmu shora označený a nájemce se zavazuje zaplatit za tento pronájem pronajímateli nájemné dle této smlouvy.


2. Pronajímatel prohlašuje, že neexistují žádné právní ani faktické vady předmětu nájmu, které by mohly být překážkou nájmu.


III.

1. Nájemní smlouva se sjednává na dobu určitou od  ____________(datum)____________(hodin)____________ do ____________(datum)____________(hodin)_________.

2. Účastníci jsou oprávněni tuto smlouvu vypovědět pouze z důvodu hrubého porušení smluvních povinností druhou stranou.


IV.

1. Účastníci dohodli nájemné ve výši  _________ Kč za dobu trvání nájmu sjednanou ve čl.III bodi 1, této smlouvy.

2. Nájemce je povinen v den podepsání smlouvy složit vratnou zálohu ve výši ________Kč pro pokrytí všech případných vzniklých škod zaviněných nájemcem.

Vratná záloha je nájemci navrácena v plné výši po splnění všech povinností nájemce.

3. Nájemné je splatné v hotovosti ke dni podpisu smlouvy.

4. Vratná záloha je splatná v hotovosti a to ihned po vrácení předmětu nájmu pronajímateli, nenastanou-li důvody pro její krácení, či zadržení za účelem krytí škod způsobených nájemcem.

5. Nájemce souhlasí s tím, že v případě ztráty mu bude účtována hodnota do výše pořizovacích nákladů na nové zařízení, která v tomto případě činí __________________Kč+DPH.

6. Ceny půjčovného v               jsou uvedeny bez DPH.

7. Na cenu nového zařízení bude potvrzená směnka s nájemcem, která pozbude platnosti dnem vrácení zboží.


V.


Povinnosti pronajímatele

1. Pronajímatel předá nájemci předmět nájmu dne  ____________

2. Předmět nájmu musí být při předání a převzetí způsobilý k obvyklému používání.

3. Spolu s předmětem nájmu předá pronajímatel nájemci všechny potřebné doklady, které jsou nutné k provozování pronajímané věci.


VI.

Povinnosti nájemce

1. Nájemce není oprávněn poskytnou předmět nájmu k užívání třetí osobě ani jej dále pronajmout.

2. Nájemce se zavazuje používat předmět nájmu k účelům, k nimž obvykle slouží. Předmět nájmu nelze použít jako zástavu.

3. Po skončení nájmu se nájemce zavazuje předat předmět nájmu pronajímateli v místě adresy pronajímatele nejpozději do ____________ hod. a to ve stavu, v jakém jej převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.

Nájemce je povinen pronajímateli uhradit škodu vzniklou na předmětu nájmu jeho opotřebením nad míru obvyklou.


5. V případě prodlení nájemce s vrácením předmětu nájmu je nájemce dále povinen hradit sjednané denní nájemné a dále je povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši ____________ za každý den (nebo hodinu) prodlení s předáním předmětu nájmu.

6. Nájemce odpovídá za škody, zničení a odcizení pronajímané věci od doby jeho převzetí od pronajímatele až do doby jeho vrácení.


VII.

Ochrana osobních údajů


1. Nájemce souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů poskytnutých správci – pronajímateli. Tento souhlas nájemce uděluje pro všechny údaje poskytnuté pronajímateli ode dne udělení souhlasu. Nájemce prohlašuje, že si je vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.


2. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, pokud právní předpis nestanoví jinak.


VIII.


Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních.

2. Součástí smlouvy jsou kopie doložených průkazů totožnosti nájemce.

3. Účastníci této smlouvy prohlašují, že souhlasí s obsahem smlouvy a že tato dohoda byla uzavřena podle jejich svobodné vůle, bez nátlaku, tyto skutečnosti stvrzují níže svými podpisy.


V Sadské dne ____________


________________________                                                     ________________________

             pronajímatel                                                                                   nájemce